مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﭼهار ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌‌ها، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت، ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷهرآﻓﺘﺎب در ﺟﻨﻮب ﺷهر ﺗهران ﺑﺰرگ و در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 400 هکتار در ﻣﺴﯿﺮ اﺗﻮﺑﺎن ﺗهران - ﻗﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه و داراي ﯾﮏ ورودي ﺷﺮﻗﻰ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﺑﺎن تهران - ﻗﻢ و ﯾﮏ ورودی از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﺷهرآﻓﺘﺎب اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﻰ GMP ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت را ﺑﺮﻋهده داﺷﺘﻪ، ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه و در ﺳﺎل 1395 ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﻪ ﺑهره ﺑﺮدارى رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. 
Image

سالن‌ها

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺷﻤﺎل ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻦ‌های ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 60 هزار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺳﻪ ﺗﯿﭗ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ (ﺳﻪ ﻗﻠﻮ) به ﻣﺴﺎﺣﺖ 25 ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ، ﭼهار ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ (2 ﻗﻠﻮ) هرﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 15 هزار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﭼهار ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 8 هزار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ‌ها ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻰ ﻏﺮﻓﻪهاى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی اﺳﺖ. هرﮐﺪام از ﺳﺎﻟﻨها ﻓﻀﺎﯾﻰ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻔﻰ ﻋﻈﯿﻢ و زﯾﺒﺎ با میانگین ارتفاع 24 متر ﻓﻀﺎﯾﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻓﺎﺧﺮ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ.
سالن نمایشگاه شهر آفتاب

سالن ملل

اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی در ﺷﻤﺎل ﺳﺎﯾﺖ در 2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ 8هزار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  24ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﻪها و ﺳﺘﻮنهاى اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻨﻰ و ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﻘﻒ آن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزه ﻓﻀﺎ ﮐﺎر اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻌﻨﻮان هال ورودى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎ الهام از ﺗﺎﻻر ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺻﺪ ﺳﺘﻮن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﺷﯿﺮاز ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺑﺘﺪاى ورود ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦهاى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ ﮐﺎرﺑﺮی هاى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی همچون ﺑﺮﮔﺰارى ﺳﻤﯿﻨﺎرها و ﭘﻨﻞهاى ﺗﺨﺼﺼﻰ اﺳﺖ.
سالن ملل نمایشگاه شهر آفتاب

مزایای شهرآفتاب

 • ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزى ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪها و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرجی
 • سالن استاندارد نمایشگاهی بدون ستون و محدودیت ارتفاع 
 • امکان راه‌اندازی خطوط تولید در سالن‌ها
 • امکان ورود و پیاده سازی ماشین آلات و تجهیزات سنگین و صنعتی
 • اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺰرگ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﺘﺮو
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﻰ با دﺳﺘﮕﺎههاى ﺧﻮدﭘﺮداز
 • ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﻤاﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 11 ﻫﺰار ﺧﻮدرو
 • ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺑﺎر ﺟهت اﻧﺘﻘﺎل تجهیزات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت 
 • ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺎﻣﺘﻰ ﻓﺮودﮔﺎه
 • اراﺋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻏﺮﻓﻪداران جهت راه اﻧﺪازى دﺳﺘﮕﺎهها
 • ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 40 ﻫﮑﺘﺎر
Image

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮآﻓﺘﺎب ﺳﺎﻟﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺨﺼﺼﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯿﺰﺑﺎن ده‌‌ﻫﺎ ﻫﺰار ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎى ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﻮدرو، ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت، ﮐﺸﺎورزى، کاشی و سرامیک، ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى و... اﺷﺎره ﮐﺮد.

درباره نمایشگاه

در امتک امسال نیز همانند سال های گذشته شاهد حضور پر رنگ تولیدکنندگان داخلی خواهیم بود، دوازدهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات و شهربازی 1402 از تاریخ 7 آذرماه آغاز به کار خواهد نمود و در روز 10 آذرماه به کار خود در نمایشگاه شهرآفتاب تهران پایان خواهد داد، امید است که بتوانیم در کنار هم قدمی محکم و استوار در راستای ارتقاع جایگاه این صنعت مهم برداریم. 

با ما در تماس باشید

شماره تماس ما

09122107529

09121785786

02188883310

pub@amtech.ir