AMTECH EXPO
register Amtech
SliderAmtechSponcerd-VRPRAK202301.jpeg
previous arrow
next arrow

EXPO2023AMTECH

تقدیر از شرکت های برتر در بخش های مختلف

حضور هییت های تجاری از کشور های هدف(عراق، افغانستان، پاکستان، قزاقستان و...)

نشست های B to B

معرفی فرصت های سرمایه گذاری

بدلیل موقعیت ویژه مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب و یکپارچگی فضاها و تمامی خدمات، فرصتی ممتاز برای تمامی بازدیدکنندگان است تا بدون خروج از فضاهای نمایشگاهی تمامی برنامه ها و غرفه ها را در کانون توجهات خود داشته باشند

حضور و محوریت تمامی برنامه‌ها با نقش آفرینی تشکل‌های بخش خصوصی تجهیزات تفریحی و شهربازی کشور سبب پویایی دوچندان این رویداد خواهد بود.

 • طیف گسترده‌ای از محصولات داخلی و خارجی
 • امکان مقایسه بین انواع محصولات و خدمات
 • انتخاب کارآمدترین محصول متناسب 

درباره نمایشگاه صنعت تفریحات و شهربازی

ارتباطات در جهان امروز که از آن به عنوان دهکده ی جهانی نام برده می شود از مهمترین دستاوردهای بشر به شمار می رود. از تاثیرگذارترین ابزارهای ارتباطی می توان به نمایشگاه ها اشاره نمود که فرصتی برای معرفی وایجاد جایگاه شایسته در بسیاری از صنایع است و همچنین موقعیتی مناسب برای ارائه محصولات و خدمات می باشند. این فرصت بار دیگر برای تولیدکنندگان ، بازرگانان و فعالان صنعت تفریحات فراهم گردیده است تا با حضور و ارائه ی دستاوردها در نمایشگاه بین المللی (AMTECH) بتوانند جایگاه خود را در این صنعت ارتقاء دهند . این نمایشگاه تنها رویداد بین المللی و تخصصی صنعت تفریحات، شهربازی، پارک های آبی، ورزش های تفریحی، تجهیزات خانه بازی، مهدکودک ها، پارک های شهری و پارک های موضوعی در ایران است.

 این نمایشگاه فرصتی ممتاز برای تمامی فعالان این حوزه به منظور تامین و دستیابی به اهداف تجاری آنان به شمار می رود. تنوع محصولات، کیفیت تجهیزات و ارائه خدمات متفاوت و همچنین حضور سایر کشورها از ویژگی های این نمایشگاه به شمار می رود.

ویژگی های نمایشگاه AMTECH

 • معرفی برندها
 • برگزاری کنفرانس، سمپوزیوم و کارگاه‌های آموزشی
 • سرمایه گذاری و شراکت
 • فراهم نمودن بسترهای فرصت شغلی جدید،
 • معرفی پروژه های جدید و آینده نگرانه
 • معرفی فناوری، محصولات و تجهیزات نوین
 • ایجاد روابط استراتژیک با بازارها و سازمان های ملی و بین المللی
 • اجتماع بازدیدکنندگان کلیدی، شرکا، رقبا، خریداران، تولیدکنندگان وسفارش دهندگان و مجریان
 • کشف مشاوران، مشتریان و تامین کنندگان بالقوه جدید
 • به اشتراک گذاری مجموعه ای اطلاعات، تاکتیک ها، استراتژی ها، هوش بازار و بهترین روش ها
Image
Image

گروه کالایی

خدمات صنعت تفریحات

- طراحی و ساخت
واردکنندگان
صادرکنندگان
تولیدکنندگان
نمایندگی‌ها
تعمیر،نصب و نگهداری
اماکن و مراکز شهر بازی
و....

تفریح های هوایی

بالن سواری
کایت
گلایدر
پاراگلایدر
هواپیماهای تفریحی
چتر بازی
و...

تجهیزات شهربازی

چرخ و فلک
رولر کاستلر
ترن وحشت
شبیه سازها
واقعیت مجازی
سازه های بادی
فیریزبی
و...

سیستم های امنیتی، کنترلی

گیت‌ها
سیستم های ردیابی
سیستم های شرایط اضطراری
سیستم های حفاظتی
دوربین‌های مدار بسته
اسکنر
و...

پارک‌ها و تفریحات آبی

انکوباتو
فتوتراپی
ترازو
وارمر
ونیلاتور

بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان

+5000

مشارکت کنندگان

مشارکت کنندگان

+100

فضای نمایشگاهی

فضای نمایشگاهی

12000m²

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

+5

شهرآفتاب

مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﭼهار ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌‌ها، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت، ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷهرآﻓﺘﺎب در ﺟﻨﻮب ﺷهر ﺗهران ﺑﺰرگ و در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 400 هکتار در ﻣﺴﯿﺮ اﺗﻮﺑﺎن ﺗهران - ﻗﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه و داراي ﯾﮏ ورودي ﺷﺮﻗﻰ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﺑﺎن تهران - ﻗﻢ و ﯾﮏ ورودی از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﺷهرآﻓﺘﺎب اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﻰ GMP ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت را ﺑﺮﻋهده داﺷﺘﻪ، ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه و در ﺳﺎل 1395 ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﻪ ﺑهره ﺑﺮدارى رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. 

سالن‌ها
سالن‌ها
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺷﻤﺎل ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻦ‌های ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 60 هزار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺳﻪ ﺗﯿﭗ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ (ﺳﻪ ﻗﻠﻮ) به ﻣﺴﺎﺣﺖ 25 ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ، ﭼهار ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ (2 ﻗﻠﻮ) هرﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 15 هزار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﭼهار ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﮏ هرﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 8 هزار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ‌ها ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻰ ﻏﺮﻓﻪهاى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی اﺳﺖ. هرﮐﺪام از ﺳﺎﻟﻨها ﻓﻀﺎﯾﻰ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻔﻰ ﻋﻈﯿﻢ و زﯾﺒﺎ با میانگین ارتفاع 24 متر ﻓﻀﺎﯾﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻓﺎﺧﺮ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ.
سالن ملل
سالن ملل
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی در ﺷﻤﺎل ﺳﺎﯾﺖ در 2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ 8هزار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  24ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﻪها و ﺳﺘﻮنهاى اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻨﻰ و ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﻘﻒ آن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزه ﻓﻀﺎ ﮐﺎر اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻌﻨﻮان هال ورودى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎ الهام از ﺗﺎﻻر ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺻﺪ ﺳﺘﻮن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﺷﯿﺮاز ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺑﺘﺪاى ورود ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦهاى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ ﮐﺎرﺑﺮی هاى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهی همچون ﺑﺮﮔﺰارى ﺳﻤﯿﻨﺎرها و ﭘﻨﻞهاى ﺗﺨﺼﺼﻰ اﺳﺖ.
مزایای شهرآفتاب
مزایای شهرآفتاب
 • ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزى ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪها و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرجی
 • سالن استاندارد نمایشگاهی بدون ستون و محدودیت ارتفاع 
 • امکان راه‌اندازی خطوط تولید در سالن‌ها
 • امکان ورود و پیاده سازی ماشین آلات و تجهیزات سنگین و صنعتی
 • اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺰرگ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﺘﺮو
 • ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﻤاﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 11 هزار ﺧﻮدرو
 • ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺑﺎر ﺟهت اﻧﺘﻘﺎل تجهیزات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت 
 • ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺎﻣﺘﻰ ﻓﺮودﮔﺎه
 • اراﺋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت جهت راه اﻧﺪازى دﺳﺘﮕﺎهها
 • ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﺴاحت  40 هکتار

درباره نمایشگاه

در امتک امسال نیز همانند سال های گذشته شاهد حضور پر رنگ تولیدکنندگان داخلی خواهیم بود، دوازدهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات و شهربازی 1402 از تاریخ 7 آذرماه آغاز به کار خواهد نمود و در روز 10 آذرماه به کار خود در نمایشگاه شهرآفتاب تهران پایان خواهد داد، امید است که بتوانیم در کنار هم قدمی محکم و استوار در راستای ارتقاع جایگاه این صنعت مهم برداریم. 

با ما در تماس باشید

شماره تماس ما

09122107529

09121785786

02188883310

pub@amtech.ir