فرم شماره (3) درج اطلاعات مشارکت کننده در کتاب نمایشگاه
مشخصات مشارکت کننده: این اطلاعات در کتاب نمایشگاه درج می گردد، لطفا در تکمیل آن دقت فرمائید.
نام شرکت: (*)

لطفا نام شرکت را وارد نمایید.
زمینه فعالیت مورد نظر:

لطفا زمینه فعالیت خود را وارد نمایید.
نام مدیر عامل

لطفا نام مدیر عامل را وارد نمایید.
نام مسئول مربوطه جهت ارتباط: (*)

لطفا نام مسئول ارتباطات را وارد نمایید.
تلفن تماس: (*)

لطفا تلفن تماس خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
دورنگار: (*)

لطفا شماره دور نگار خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
تلفن همراه: (*)

لطفا تلفن تماس همراه خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
وب سایت: (*)

لطفا آدرس سایت را وارد نمایید.
پست الکترونیکی: (*)

لطفا آدرس پست الکترونیکی را وارد نمایید.
نشانی پستی (*)

لطفا نشانی پست الکترونیکی را وارد نمایید.
Company Name: (*)

نام شرکت به لاتین
General Manager:

نام مدیر عامل به لاتین
Contact Person:

نام مسئول ارتباطات به لاتین
Phone No:


Fax: (*)


Mobile: (*)


Web Site: (*)


Mail Address: (*)

لطفا آدرس پست الکترونیکی را بدقت وارد نمایید.
Field Of Activity: (*)

لطفا زمینه فعالیت خود را به لاتین و صحیح وارد نمایید.
address (*)

لطفا نشانی پست الکترونیکی را وارد نمایید.
attachment (*)

 

   

 

kaaj service
      

 

 ایمیل :  public@amtech.ir

همراه :       09122107529

فکس :    42695472 - 021 

JoomShaper